ثبت تغییرات شرکت
پس از ثبت شرکت، امکان تغییرات شرکت‌ها بوجود می آید. اطلاعات کاملی از انواع تغییرات و فرایند ثبت تغییرات شرکت و ثبت صورتجلسه شرکتها برایتان گردآوری کرده ایم.
تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد:مواردی چون تغییر مدیر شرکت یا تغییر در اختیارات او و به طور کلی هر تغییری که در حقوق اشخاص ثالث تاثیر داشته باشد و شرکت می خواهد که اشخاص ثالث از آن آگاهی پیدا کنند.در همین رابطه،ماده ی 7 قانون ثبت شرکت ها مقرر می دارد: « تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ی ثبت اسناد (اداره ثبت شرکت ها)اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است،مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت برساند(
مرحله اول
مدارک تغییرات شرکت را تهیه کنید.
کپی آگهی تاسیس
کپی روزنامه رسمی
کپی مدارک شناسایی همه ی اعضاء
در صورت داشتن تغییرات کپی آگهی آخرین تغییرات
مرحله دوم
مدارک را به وکیل تغییرات شرکت ایلیا تحویل دهید.
مدارک تهیه شده را می توانید حضورا به وکیل تغییرات شرکت تحویل دهید و یا از طریق پست ارسال فرمایید.
مرحله سوم
تکمیل مدارک توسط موکل و تحویل به کارشناس
کپی آگهی تاسیس
کپی روزنامه رسمی
کپی مدارک شناسایی همه ی اعضاء
در صورت داشتن تغییرات کپی آگهی آخرین تغییرات
تحویل مدارک به وکلا
صدور صورتجلسه و تحویل به موکل جهت امضا
در صورت نقص در مرحله تایید نهایی ایراد اعلام شده رفع و با هماهنگی با موکل نقص اصلاح شده درهمان روز تایید می گردد. ( ارسال اینترنتی یک نسخه از اطلاعات به کارشناسی)
تایید نهایی و صدور آگهی تغییرات
تقریبا دو هفته پس از صدور آگهی صدور در روزنامه رسمی
صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده :
مواردی که در این دسته قرار دارند شامل :
• انحلال شرکت
• افزایش و کاهش سرمایه
• ورود وخروج شریک یا شرکا
• تغییرنام شرکت
• تغییروالحاق به موضوع شرکت
• تغییرآدرس شرکت
• تغییر دارندگان حق امضا(تبدیل حق امضای منفردا به مشترکا یا بالعکس)
• تبدیل سهام شرکت ها(بانام به بی نام و بالعکس)
• نقل و انتقال سهام (درسهامی خاص) می باشد
• و به طور کلی تغییر کلیه مواردی که دراساسنامه وجود دارد درصلاحیت مجمع فوق العاده می باشد
صلاحیت مجمع عمومی عادی:
• انتخاب روزنامه
• تصویب ترازسود و زیان
• تعیین و تصویب بیلان مالی
• انتخاب یا تمدید بازرسین
• انتخاب یا تمدید اعضای هیات مدیره و تعیین سمت آنها
• تغییرحق امضا
در صورتی که اساسنامه شرکت اجازه دهد بعضی از تغییرات مانند : تغییرآدرس شرکت یا تغییرحق امضاء در هیات مدیره هم می تواند انجام شود.
باید توجه داشت که شرکت هایی که با مجوز به ثبت رسیده اند برای تغییرات شرکت خود باید از نهادهای مختلف گروهی مجوز گرفته و صورتجلسه تغییرات را هم که به تایید مجوز درآمده و اصل مدارک به همراه مجوز به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود.