اخبار و مقالات

آوریل 16, 2022

دفاتر پلمپ دارایی

هر شرکت یا موسسه ای که ثبت می شود بعد از فرآیند ثبت چون شامل قانون مالیات میشود جهت اخذ پلمپ دفاتر سال آینده خود باید […]
آوریل 16, 2022

استعلام آنلاین نام برند

اول به تعریف ثبت برند در کرج می پردازیم برند چیست ؟
آوریل 16, 2022

اخذ گرید

شرکت ها از نظر سازمان فنی و عمران استاندارد به دو دسته تقسیم میشوند:
آوریل 16, 2022

اخذ ایزو

آوریل 16, 2022

اخذ استاندارد

ما در این مقاله می خواهیم به مطالبی درباره اخذ استاندارد بپردازیم.بهتر است اول درباره استاندارد مطالبی را ارائه نماییم سپس به ادامه مطالب بپردازیم تا انتهای […]
آوریل 16, 2022

اخذ گواهی ارزش افزوده

ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ، در اصل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ﻣﺼﺮف اﺳﺖ ﻛﻪ در واردات، ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﻮزﻳﻊ و ﻣﺼﺮف، ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان درﺻﺪي از ارزش […]
آوریل 16, 2022

اخذ کد اقتصادی

موسسه حقوقی آراکس در این مقاله برآنست تا درباره ی اخذ کداقتصادی مطالبی را به اشخاصی که می خواهد برای اخذ کد اقتصادی اقدام کنند ارائه […]
آوریل 16, 2022

اخذ جواز تاسیس صنایع

جواز تاسیس صنایع  دارای مجوزی است که  توسط وزارت صنایع و معادن به  معنا تاسیس یک  بخش تولیدی ، مونتاژ یا  کارخانه صادر میگردد.تمام هویت های […]
آوریل 16, 2022

ثبت اختراع

موسسه حقوقی آراکس در این مقاله برآنست تا در مورد ثبت اختراع مطالبی را به متقاضیان ثبت اختراع ارائه نماید مقاله را بخوانید و در صورت […]