اخذ کد اقتصادی

اخذ کد اقتصادی

اخذ کد اقتصادی
فعالیت و بقا  در دنیای پر رقابت تولید و خدمات امروزی  نیاز مند لازمه ها و پیش شرطهایی است که وجود آنها نظام مندی و قانون مندی روابط اقتصادی در محدوده تعریف شده ی دولتی را بهبود می بخشد.
کسانی که علاقه مند به شروع و ادامه فعالیت های  بازرگانی و تجاری هستند ،می بایست نهاد های دولتی را از فعالیت های خود آگاه سازند و این نهاد ها را جهت نظارت به فعالیت های خود دعوت نمایند و این امر از طریق اخذ کد اقتصادی در کهکیلویه و بویر احمد محقق می شود ،  که در ابتدا ، صاحبین مشاغل مکلف به مراجعه ی حضوری در دوایر مالیاتی هستند.
با توضیحات فوق مشخص شد ،برابر قوانین مالیاتی کشور ،اخذ کد اقتصادی جهت شناسایی اشخاص و شرکت های فعال توسط اداره مالیات و دارایی و پرداخت انواع مالیات های تعیین شده ،الزامیست و تخلف از آن ،نوعی فرار مالیاتی محسوب می شود.
کد اقتصادی چیست؟
پس از حضور متقاضی اخذ کد اقتصادی دراداره مالیات و دارایی کهکیلویه و بویراحمد ، متقاضی و یا وکیل او ملزم به تشکیل پرونده مالیاتی است . پرونده ایی که مدارک هویتی و سوابق ثبتی متقاضی به اسناد مدارک معتبر دولتی ،معرف شخصیت متقاضی است.
ممیز اداره مالیات ، با بررسی مدارک لازمه و در صورت نیاز اخذ توضیحات از متقاضی، پرونده ی مالیاتی را به جریان می اندازد و در نهایت کد اقتصادی ویژه ایی را برای این شخصیت در نظر میگیرد.
براین اساس، یک شماره 12 رقمی مخصوص به متقاضی تعلق میگیرد که نشان می دهد این واحد تولیدی یا خدماتی تحت نظارت اداره مالیات و دارایی فعالیت دارد و همه فعالیتهای آن  مطابق قانون انجام می شود. این مساله در حال حاضر به ویژه در مورد عقد قرار دادهای  معتبر و قابل توجه و نیز سایر فعالیت های اقتصادی که ممکن است اشخاص حقیقی و حقوقی به آن مبادرت ورزند ،اهمیت ویژه ایی دارد.
اشخاص مکلف به اخذ کد اقتصادی
درمورد اشخاصی که مکلف به اخذ کد اقتصادی هستند و مالیات پرداخت می کنند ،قانون قائل به تفکیک نیست . حتی اگر برخی از شرکتها و اشخاص به دلایل قانونی از بخشودگی ها و معافیت های مالیاتی برخوردار باشند ، بازهم مکلفند از اداره مالیات و دارایی کد اقتصادی اخذ نمایند و در آنجا پرونده ی مالیاتی تشکیل دهند . بنابر آنچه گفته شد اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که به عرصه تولید و تجارت وارد می شوند ، مکلف به اخذ کد اقتصادی هستند.
مدارک مورد نیاز برای اخذ کد اقتصادی
•    مدارک شناسایی متقاضی در مورد اشخاص حقیقی و مدارک شناسایی مدیر عامل در مورد اشخاص حقوقی
•    اصل وکپی قرارداد اجاره و یا سند مالکیت ملک که محل اسقرار شرکت است .
•    مدارک شناسایی اعضای هیات مدیره شرکت
•    گواهی امضا همه دارندگان حق امضا در شرکت
•    آگهی تاسیس شرکت
•    اساسنامه شرکت
•    اظهارنامه و یا شرکت نامه
•    روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت
•    صورتجلسه ی تاسیس شرکت
•    تکمیل دفترچه و فرم تقاضای اخذ کد اقتصادی
•    واریز فیش های دولتی
•    مهر شرکت
•    وکالتنامه ی وکیل